banner_subpage.png

 

Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:


„Dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania komputerowego, podzespołów
komputerowych do szkolnych pracowni dla Technikum Technologii Cyfrowych w
Szczecinie w ramach projektu „Wyposażenie Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej"

Dokumenty

[TTC]_ogloszenie

[TTC]_instrukcja_www

[TTC]_siwz_komputery

[TTC]_zał_1_formularz_oferty_komputery

[TTC]_zał_1a_kalkulacja_cenowa_cz_1

[TTC]_zał_1b_kalkulacja_cenowa_cz_2

[TTC]_zał_2_oświadczenie_brak_podstaw_wykluczenia_komputery

[TTC]_zał_3_oświadczenie_spełnianie_warunków_podmioty_trzecie_komputery

[TTC]_zał_4_zobowiązanie_podmiotu_trzeciego_komputery

[TTC]_zał_5a_umowa

[TTC]_zał_5b_umowa_odwrócony_VAT

[TTC]_zał_6a_OPZ_komputery_cz_1

[TTC]_zał_6b_OPZ_tablice_cz2

[TTC]_zał_7a_info_o_produkcie_komputery_cz_1

[TTC]_zał_7b_info_o_produkcie_tablice_cz_2

[TTC]_zał_8_klauzula_informacyjna_komputery

Odpowiedzi na pytania 26.10.2018r.

Odpowiedzi na pytania 29.10.2018r.

Protokół z otwarcia ofert 30.10.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty