banner_subpage.png

Nabór do projektu „Rozwijaj umiejętności technologiczne w multikulturowej Europie II”

 

      W dniach: 11.12.2023 – 22.12.2023 będzie trwał nabór wniosków do projektu obejmującego wyjazdy uczniów na czterotygodniowe praktyki do Granady.

         Projekt adresowany jest do uczniów klas czwartych Technikum Technologii Cyfrowych i realizowany jest w ramach projektu „Rozwijaj umiejętności technologiczne w multikulturowej Europie II”. To już druga edycja staży w Hiszpanii. Wyjazd jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej a uczestnicy nie ponoszą kosztów wyjazdu  i przygotowania do niego.

W ramach praktyk 13 uczniów odbędzie czterotygodniowy kurs tworzenia gry komputerowej w Arcan Studios w Granadzie, Hiszpania.

Wyjazd zaplanowany jest w terminie: 25.08.2024 r. – 21.09.2024 r.

        Dokumenty rekrutacyjne: zgłoszenie, deklaracja udziału lub zgoda na udział w projekcie (dla uczniów niepełnoletnich), kopia świadectwa ukończenia klasy trzeciej, kopie certyfikatów/ zaświadczeń ukończenia kursów branży IT lub pokrewnych nie starszych niż z 2022r., kopie dyplomów poświadczających wysokie miejsca w konkursach branżowych itp. przyjmuje sekretariat Szkoły, w terminie nieprzekraczającym 22.12.2023 godz. 12.00.

       Uczniowie z niepełnosprawnością, dysleksją, dyskalkulią, o niskim statusie społecznym, z rodzin wielodzietnych, zastępczych lub wychowywanych przez jednego z rodziców,    z terenów wiejskich mają możliwość uzyskania dodatkowych punktów w rekrutacji, pod warunkiem dołączenia dokumentów poświadczających powyższe. (np. opinie z poradni, zaświadczenia z MOPR o pobieraniu zasiłków, karta dużej rodziny itp.)

     O wynikach rekrutacji, zainteresowani zostaną poinformowani nie później niż do końca stycznia 2024 r.

 

Koordynator projektu, I. Stępień

REGULAMIN UDZIAŁU I REKRUTACJI W PROJEKCIE
 

KARTA OCENY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Zrzut ekranu 2024-02-15 o 13.12.23.png

 

Zrzut ekranu 2024-02-15 o 13.12.00.png