banner_subpage.png

PRAKTYKI ZAWODOWE W KLASACH DRUGICH

Liczba godzin na praktykę zawodową: 160
Montaż i eksploatacja komputerów, urządzeń mobilnych, peryferyjnych i sieci

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem;

KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej;

OMZ(4) monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(7) komunikuje się ze współpracownikami.

EE.08.1(4) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;

EE.08.1(6) montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;

EE.08.1(7) modernizuje komputery osobiste oraz serwery;

EE.08.1(8) instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;

EE.08.1(9) wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;

EE.08.1(10) instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;

EE.08.1(12) sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;

EE.08.2(7) montuje okablowanie sieciowe;

EE.08.2(8) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;

EE.08.2(10) stosuje adresację protokołu Internetowego (IP);

EE.08.3(2) przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;

EE.08.3(3) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;

EE.08.3(4) konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;

EE.08.3(5) przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;

EE.08.3(6) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;

EE.08.3(7) wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;

EE.08.3(8) monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;

EE.08.3(10) konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;

EE.08.3(11) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;

EE.08.3(12) konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);

EE.08.3(13) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;

EE.08.3(14) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.

EE.08.4(1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;

EE.08.4(2) tworzy i przywraca kopie danych;

EE.08.4(4) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;

EE.08.4(5) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;

EE.08.4(6) odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;

EE.08.5(1) konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;

EE.08.5(2) konfiguruje interfejsy sieciowe;

EE.08.5(5) udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;

EE.08.5(7) konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;

EE.08.5(11) konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;

EE.08.5(12) zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;

EE.08.5(14) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;

EE.08.5(15) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;

EE.08.5(16) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.

Planowane zadania
Zapoznanie z rzeczywistymi warunkami pracy informatyka.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Praktyki powinny odbywać się w zakładach i instytucjach zatrudniających informatyków oraz wykorzystujących szeroko rozumiany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Mogą to być firmy i serwisy komputerowe (również ze sprzętem mobilnym), ale także wszelkiego rodzaju biura i urzędy wszystkich szczebli administracji, hurtownie i sklepy, centra logistyczne
Środki dydaktyczne
Urządzenia narzędzia i dokumentacja wykorzystywana na stanowisku pracy.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaleca się stosowanie pokazu z instruktażem oraz ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Praktyki powinny być prowadzone w formie pracy indywidualnej lub grupowej.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie wykonywanych czynności.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE W KLASACH TRZECICH

Liczba godzin na praktykę zawodową: 160

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem;

KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej;

OMZ(4) monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(7) komunikuje się ze współpracownikami.

EE.09.1(10) stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;

EE.09.1(11) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;

EE.09.2(3) stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;

EE.09.2(5) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;

EE.09.2(7) importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;

EE.09.2(8) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;

EE.09.2(11) pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;

EE.09.2(12) tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;

EE.09.3(2) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;

EE.09.3(4) stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;

EE.09.3(5) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;

EE.09.3(6) posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);

EE.09.3(7) stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;

EE.09.3(8) stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;

EE.09.3(9) stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

EE.09.3(11) testuje i publikuje witryny internetowe;

EE.09.3(12) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.

Planowane zadania
Zapoznanie z rzeczywistymi warunkami pracy informatyka.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Praktyki powinny odbywać się w zakładach i instytucjach zatrudniających informatyków oraz wykorzystujących szeroko rozumiany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Mogą to być firmy i serwisy komputerowe (również ze sprzętem mobilnym), ale także wszelkiego rodzaju biura i urzędy wszystkich szczebli administracji, hurtownie i sklepy, centra logistyczne
Środki dydaktyczne
Urządzenia narzędzia i dokumentacja wykorzystywana na stanowisku pracy.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaleca się stosowanie pokazu z instruktażem oraz ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Praktyki powinny być prowadzone w formie pracy indywidualnej lub grupowej.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie wykonywanych czynności.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.