banner_subpage.png

Szczecin, 30.01.2024 r.

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI
do Technikum Technologii Cyfrowych
w roku szkolnym 2024/2025

Podstawa prawna: Art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Kryteria rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200).

 1. Punkty za świadectwo:   
 • Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych
  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 72 punkty):

     1) języka polskiego – maks. 18 punktów;

     2) matematyki – maks. 18 punktów;

     3) informatyki – maks. 18 punktów;

     4) języka obcego nowożytnego – maks. 18 punktów.

     Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:

celujący – 18 punktów;

bardzo dobry – 17 punktów;

dobry – 14 punktów;

dostateczny – 8 punktów;

dopuszczający – 2 punkty.

 • Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 18 punktów).
 • Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów).
 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (maks. 3 punkty).

 

    2. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty
        z zakresów:

      1) języka polskiego – (100% x 0,35) maks. 35  punktów;

      2) matematyki – (100% x 0,35)  maks. 35 punktów;

      3) języka obcego nowożytnego – (100% x 0,3) maks. 30 punktów.

 

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego

Wypełnianie podań będzie się odbywało drogą elektroniczną na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin w terminie rekrutacji.

 

Termin w rekrutacji zasadniczej

Termin w rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynności

od 10 maja 2024 r.       do 14 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

Od 19 lipca 2024 r.

do 22 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 21 czerwca 2024 r.

 do 05  lipca 2024 r. do godz. 15.00

x

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie 
do technikum o:

 • świadectwo ukończenia szkoły
  podstawowej;
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu
  ósmoklasisty
  oraz
  możliwość przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

do 05 lipca 2024 r.

do 26 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 11 lipca 2024 r. do godz. 12.00

do 31 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

od 10 maja 2024 r.

do 15 lipca 2024 r.

od 19 lipca 2024 r.

do 02 sierpnia 2024 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 

12 lipca 2024 r.

godz. 12.00

01 sierpnia 2024 r. godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

 i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 12 lipca 2024 r.

do 17 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

od 01 sierpnia 2024 r.

do 07 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. **

 

18 lipca 2024 r.

do godz. 12.00

08 sierpnia 2024 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

do 19 lipca 2024 r. do godz. 12.00

do 09 sierpnia 2024 r.  do godz. 12.00

 

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole.

19 lipca 2024 r. do godz. 15.00

09 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00

Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 22 lipca 2024 r.

12 sierpnia 2024 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania
do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 07 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 01 września 2024 r.

Skierowania na badania lekarskie wydawane są w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne będą na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin