banner_subpage.png

Szczecin, 22.02.2022 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI
do Technikum Technologii Cyfrowych
w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna:

Zarządzenie  Nr 3 /2022  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia  28  stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 w województwie zachodniopomorskim

 1.  

Kryteria rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200).

 1. Punkty za świadectwo:   
 • Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych
  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 72 punkty):

     1) języka polskiego – maks. 18 punktów;

     2) matematyki – maks. 18 punktów;

     3) informatyki – maks. 18 punktów;

     4) języka obcego nowożytnego – maks. 18 punktów.

 

     Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:

celujący – 18 punktów;

bardzo dobry – 17 punktów;

dobry – 14 punktów;

dostateczny – 8 punktów;

dopuszczający – 2 punkty.

 

 • Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 18 punktów).
 • Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów).
 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (maks. 3 punkty).

 

    2. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty
        z zakresów:

            1) języka polskiego – (100% x 0,35) maks. 35  punktów;

            2) matematyki – (100% x 0,35)  maks. 35 punktów

            3) języka obcego nowożytnego – (100% x 0,3) maks. 30 punktów.

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego

Wypełnianie podań będzie się odbywało drogą elektroniczną na stronie internetowej  www.nabor.pcss.pl/szczecin w terminie rekrutacji.

Termin w rekrutacji zasadniczej

Termin w rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynności

od  09 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

 

 

Od 25 lipca 2022 r.

do 01 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

 

Składanie wniosków o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00

x

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie 
do technikum o:

 • świadectwo ukończenia szkoły
  podstawowej;
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu
  ósmoklasisty
  oraz
  przeniesienie wniosku o przyjęcie
  do innej szkoły ponadpodstawowej
  lub zmiana kolejności wybranych
  szkół.

do 12 lipca 2022 r.

 

do 01 sierpnia 2022 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

do 18 lipca 2022 r.

do 08 sierpnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach.

od 09 maja 2022 r.

do 20 lipca 2022 r.

od 25 lipca 2022 r.

do 09 sierpnia 2022 r.

Wydanie przez szkołę skierowania
na badania lekarskie.

19 lipca 2022 r. godz. 1200

09 sierpnia 2022 r. do godz. 1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 19 lipca 2022 r.

do 22 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

od 09 sierpnia 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego
,
a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2022 r.

do godz. 1200

12 sierpnia 2022 r. do godz.1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2022 r.

16 sierpnia 2022 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 27 lipca 2022 r.

17 sierpnia 2022 r.

Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.

do 28 lipca 2022 r.

16 sierpnia 2022 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia **

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia **

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania
do dyrektora szkoły **

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


** Przepisy §11bab ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 wskazują w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych termin, o którym mowa odpowiednio w:

 • art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 5 dni;
 • art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 3 dni.

 

Skierowania na badania lekarskie wydawane są w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne będą na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin