banner_subpage.png

Szczecin, 27.02.2021 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI
do Technikum Technologii Cyfrowych
w roku szkolnym 2021/2022

 

Podstawa prawna:

§ 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Kryteria rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200).

 1. Punkty za świadectwo:   
 • Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych
  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 72 punkty):

     1) języka polskiego – maks. 18 punktów;

     2) matematyki – maks. 18 punktów;

     3) informatyki – maks. 18 punktów;

     4) języka obcego nowożytnego – maks. 18 punktów.

     Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:

celujący – 18 punktów;

bardzo dobry – 17 punktów;

dobry – 14 punktów;

dostateczny – 8 punktów;

dopuszczający – 2 punkty.

 • Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 18 punktów).
 • Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów).
 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (maks. 3 punkty).

 

    2. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty
        z zakresów:

      1) języka polskiego – (100% x 0,35) maks. 35  punktów;

      2) matematyki – (100% x 0,35)  maks. 35 punktów;

      3) języka obcego nowożytnego – (100% x 0,3) maks. 30 punktów.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Wypełnianie podań będzie się odbywało drogą elektroniczną na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin w terminie rekrutacji.

 

Termin w rekrutacji zasadniczej

Termin w rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynności

od  17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

Od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

x

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do technikum o:

 • świadectwo ukończenia szkoły
  podstawowej;
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu
  ósmoklasisty
  oraz
  złożenie nowego wniosku,
  w tym zmiana przez kandydata
  wniosku o przyjęcie, z uwagi
  na zamianę szkół do których
  kandyduje.

do 14 lipca 2021 r.

 

do 5 sierpnia 2021 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 21 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

22 lipca 2021 r.

 

16 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i          kandydatów niezakwalifikowanych.

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. **

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r.

 

23 sierpnia 2021 r.

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 3 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 

      Żeby otrzymać skierowanie na badania lekarskie, należy wysłać na adres: rekrutacja@technikumcyfrowe.pl prośbę o skan skierowania, podając dane kandydata: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz pesel. Skierowanie zostanie wysłane wiadomością zwrotną. Dotyczy wszystkich kandydatów, którzy wybrali TTC niezależnie od preferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne będą na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin