banner_subpage.png

Deklaracja dostępności

      Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie – https://technikumcyfrowe.pl   

Data publikacji strony internetowej: 04.2017r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 22.03.2021r. 

Status pod względem zgodności 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne 

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia: 

 1. Część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych, m.in. w galeriach zdjęć. Opisy alternatywne będą sukcesywnie uzupełnianie. 

 1. Część plików .PDF to skany dokumentów. Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u. 

 1. W wyszukiwarce brakuje znacznika „label” – błąd zostanie poprawiony po wdrożeniu odświeżonej wersji serwisu. 

 1. Materiał wideo promujący projekt E(x)plory pozbawiony jest audiodeskrypcji. 

Treści wyłączone 

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

 1. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Rozwiązania usprawniające poruszanie się po serwisie: 

 1. Użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”. 

 1. Do treści strony można dotrzeć przy pomocy „skip linku”. 

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 27.03.2024  r., na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Dorota Krupa, dkrupa@technikumcyfrowe. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 3113615. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury 

 1. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. 

 1. Żądanie powinno zawierać: 

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, 

 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo, 

 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem, 

 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy. 

 1. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 

 1. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

 1. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. 

 1. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

 1. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.  

 1. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl  

Dostępność architektoniczna 

 1. Budynek szkoły  

 • ma jedną kondygnację podziemną i cztery kondygnacje nadziemne,  

 • posiada dwa wejścia (główne oraz boczne), przy obu wejściach znajdują się schody 

 • wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, 

 • budynek nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych (brak schodołazów, platform oraz podnośników schodowych), 

 • budynek nie posiada dźwigów osobowych. 

 1. Budynek sali gimnastycznej 

 • ma jedną kondygnację i posiada jedno wejście, 

 • do sali gimnastycznej prowadzą schody, 

 • budynek nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych (brak schodołazów, platform oraz podnośników schodowych). 

 1. Na parkingu wewnętrznym jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

 1. Szkoła posiada dwa boiska wielofunkcyjne do których prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

 1. Jest możliwość wejścia do szkoły z psem asystującym. 

 1. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (również online).