banner_subpage.png

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
 W TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH W SZCZECINIE

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2017 r. z poź. zmianami ) oraz statutu TTC  i Regulaminu Rady Pedagogicznej  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczna ,  Radę  Rodziców i Samorząd Uczniowski

USTALAM

NASTĘPUJACE  DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

12 października 2023 r.

30 - 31 października 2023 r.

29 - 30 kwietnia 2024 r.

2 maja 2024 r.

7 - 9 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.