banner_subpage.png

Regulamin

Bieg charytatywny. Biegamy! Pomagamy!

 

Cel:

 • Zbieranie funduszy na chorego ucznia Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie
 • Popularyzacja aktywności ruchowej
 • Propagowanie altruizmu
 • Integracja środowiska szkolnego i lokalnego

Organizator:

 • Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie
 • Technopark Pomerania

Termin i miejsce:

 • Bieg odbędzie się w pierwszej połowie czerwca

Uczestnicy

Start przy Technoparku

Dystans

Szkoły podstawowe kl. I-III

Godz. 12.00

450 m

Szkoły podstawowe kl. IV-VI

Godz. 12.20

850 m

Szkoły podstawowe kl. VII i Gimnazja

Godz. 13.15

1500 m

Szkoły ponadgimnazjalne

Godz. 14.15

1500 m

Dorośli

Godz. 16.15

4500 m

 

 • Trasa wiedzie:

- ścieżkami skweru przy Technoparku Pomerania (dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych)

- ścieżkami Ogrodu Dendrologicznego im. S. Kownasa (dla uczniów klas VII szkół podstawowych i gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych)

 • Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym
 • Bieg odbędzie się po nawierzchni żwirowej, żwirowo - kamienistej i asfaltowej

 

Zasady uczestnictwa:

 • W biegu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych jak i osoby dorosłe.
 • Osoby niepełnoletnie pozostają pod opieką opiekunów/nauczycieli, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 • Warunkiem udziału w biegu jest:

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego;

2. Poddanie się weryfikacji w Biurze Organizatora nie późnij niż 0.5 godz. przed planowanym startem;

3. Wniesienie opłaty startowej.

 

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia od szkół przyjmowane są w terminie ogłoszonym przez

Organizatora na stronie: technikumcyfrowe.pl w zakładce "Bieg"

poprzez: przesłanie karty zgłoszeniowej na nr fax.: 91 421 26 10

lub drogą mailową na adres: biegamy.pomagamy@interia.pl

 • Zgłoszenia do Biegu od osób dorosłych przyjmowane są w dniu Biegu w Biurze Organizatora nie późnij niż 0.5 godz. przed planowanym startem (Technopark Pomerania ul. Cyfrowa 3, Szczecin) o ile nie został przekroczony limit uczestników
 • Obowiązuje limit uczestników 1 000 osób

 

Opłata startowa:

 • Każdy z uczestników biegu jest zobowiązany dokonać opłaty startowej w wysokości:

Uczniowie: 10 zł

Osoby dorosłe: 30 zł

 • Wpłat należy dokonywać na Konto Rady Rodziców Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie:

Bank Pocztowy S. A. 78 1320 1830 7800 0182 2000 0001

z dopiskiem „Bieg charytatywny” lub w Biurze Organizatora w dniu biegu.

 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzyma:

- numer startowy,

- pamiątkowy medal.

 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi
 • Środki zebrane podczas Biegu z wyłączeniem kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów organizacyjnych zostaną przekazane Rodzinie Ucznia, dla którego organizowany jest bieg.

 

Klasyfikacja i nagrody:

 • W czasie biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu Uczestników – nie będzie prowadzona klasyfikacja
 • Każdy z uczestników biegu jest uprawniony do udziału w loterii fantowej

 

Postanowienia końcowe:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z:

- akceptacją niniejszego regulaminu

- oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia oraz braku przeciwskazań medycznych do udziału w biegu;

- wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika.

 • Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora
 • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator

 

 

Kontakt: 503 045 769 – Dominika Kotłowska – Wypych,

   604 563 823 – Izabela Stępień.

 

Pobierz regulamin>>