banner_subpage.png


EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym - sierpień 2022 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9.00.

Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem.

Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Poznaniu na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.