banner_subpage.png

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA>>

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT >>

 

Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych ogłasza przetarg na "Dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania komputerowego, podzespołów komputerowych do szkolnych pracowni dla Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie w ramach projektu „Wyposażenie Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej".

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>

Formularz oferty>> Załącznik 1

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia>> Załącznik 2

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich>> Załącznik 3

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonainia zamówienia>> Załącznik 4

Umowa>> Załącznik 5a

Umowa (odwrócony VAT) >> Załącznik 5b

Opis przedmiotu zamówienia (komputery) >> Załącznik 6a

Opis przedmiotu zamówienia (sieciowe) >> Załącznik 6b

Opis przedmiotu zamówienia (tablice) >> Załącznik 6c

Informacje o oferowanym produkcie (komputery)>> Załącznik 7a

Informacje o oferowanym produkcie (sieciowe)>> Załącznik 7b

Informacje o oferowanym produkcie (tablice)>> Załącznik 7c

Klauzula informacyjna do zastosowania przez zamawiających >> Załącznik 8

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Odpowiedzi >>