banner_subpage.png


ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI

do Technikum Technologii Cyfrowych

w roku szkolnym 2018/2019

ZAWÓD TECHNIK INFORMATYK

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 2. Zarządzenie Nr  3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia  oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim.

I. Zasady rekrutacji

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200).

 1. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
  1. języka polskiego – maks.20 punktów;
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie – maks.20 punktów;
  3. matematyki – maks.20 punktów;
  4. przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii) – maks.20 punktów;
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – maks.20 punktów.
 2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 72 punkty):
  1. języka polskiego – maks. 18 punktów;
  2. matematyki – maks. 18 punktów;
  3. informatyki – maks. 18 punktów;
  4. języka obcego nowożytnego – maks. 18 punktów.

  Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:

  1. celujący – 18 punktów;
  2. bardzo dobry – 17 punktów;
  3. dobry – 14 punktów;
  4. dostateczny – 8 punktów;
  5. dopuszczający – 2 punkty.
 3. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (7 punktów).
 4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 18 punktów). Szczegółową punktację przedstawia § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
 5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  w formie wolontariatu (maks. 3 punkty).

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego

Wypełnianie podań odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin.

Termin w rekrutacji zasadniczej

Termin w rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynności

od 9 maja 2018 r. (środa)

do 19 czerwca 2018 r. (wtorek)
do godz. 15.00

 

 

od 12 lipca 2018 r. (czwartek)

od godz.12.00

do 16 lipca 2018 r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych czteroletniego technikum wraz z niezbędną dokumentacją:

 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • oświadczenia potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów (formularze dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin).

od 15 czerwca 2018 r. (piątek)

do 19 czerwca 2018 r. (wtorek)

do godz. 15.00

                —

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

od 22 czerwca 2018 r. (piątek)

do 26 czerwca 2018 r. (wtorek)

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do klasy pierwszej technikum o:

 • kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez dyrektora gimnazjum;
 • kopię  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną przez dyrektora gimnazjum.        

            

 

6 lipca 2018 r. (piątek)

do godz. 12.00

 

7 sierpnia 2018 r. (wtorek)

do godz. 12.00

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 10 lipca 2018 r. (wtorek)

do godz. 15.00

do 9 sierpnia 2018 r. (czwartek)

do godz. 12.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum

i oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

11 lipca 2018 r. (środa)

do godz. 12.00

10 sierpnia 2018 r. (piątek)

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin.

UWAGA KANDYDACI! Skierowanie na badania lekarskie należy pobrać w sekretariacie szkoły.

 

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ

application-2076445_1280.png