banner_subpage.png

Lista zakwalifikowanych uczniów do Technikum Technlogii Cyfrowych jest dostępna w holu szkoły lub po zalogowaniu na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin. 

  •  

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI
do Technikum Technologii Cyfrowych
w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:
1. Zarządzenie Nr  2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia  30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym  klas wstępnych przygotowujących uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceach i technikach, o których mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe), do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie zachodniopomorskim. 

Kryteria rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej
 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200).

  1. Punkty za świadectwo:   
  • Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych
    na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 72 punkty):

     1) języka polskiego – maks. 18 punktów;

     2) matematyki – maks. 18 punktów;

     3) informatyki – maks. 18 punktów;

     4) języka obcego nowożytnego – maks. 18 punktów.

     Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:

celujący – 18 punktów;

bardzo dobry – 17 punktów;

dobry – 14 punktów;

dostateczny – 8 punktów;

dopuszczający – 2 punkty.

  • Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 18 punktów).
  • Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów).
  • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (maks. 3 punkty).

 

    2. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty
        z zakresów:

      1) języka polskiego – (100% x 0,35) maks. 35  punktów;

      2) matematyki – (100% x 0,35)  maks. 35 punktów;

      3) języka obcego nowożytnego – (100% x 0,3) maks. 30 punktów.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Wypełnianie podań będzie się odbywało drogą elektroniczną na stronie internetowej  www.nabor.pcss.pl/szczecin w terminie rekrutacji.

 

Termin w rekrutacji zasadniczej

Rodzaj czynności

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej technikum
o świadectwo ukończenia szkoły.        

            

od 31 lipca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

 

do 4 sierpnia 2020 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

do 11 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach.

 

12 sierpnia 2020 r.

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Od 15czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.

 

od 13 sierpnia 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.*

 

19 sierpnia 2020 r.

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

19 sierpnia 2020 r.

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

20 sierpnia 2020 r.

Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

22 sierpnia 2020 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

                                               

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną   uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania
do dyrektora szkoły

 

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Skierowania na badania lekarskie wydawane są w sekretariacie szkoły.

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne będą na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.