banner_subpage.png


ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI
do Technikum Technologii Cyfrowych
w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:
1. Zarządzenie Nr  2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia  30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym  klas wstępnych przygotowujących uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceach i technikach, o których mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe), do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie zachodniopomorskim. 

Kryteria rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej
 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200).

  1. Punkty za świadectwo:   
  • Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych
    na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 72 punkty):

     1) języka polskiego – maks. 18 punktów;

     2) matematyki – maks. 18 punktów;

     3) informatyki – maks. 18 punktów;

     4) języka obcego nowożytnego – maks. 18 punktów.

     Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:

celujący – 18 punktów;

bardzo dobry – 17 punktów;

dobry – 14 punktów;

dostateczny – 8 punktów;

dopuszczający – 2 punkty.

  • Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 18 punktów).
  • Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów).
  • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (maks. 3 punkty).

 

    2. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty
        z zakresów:

      1) języka polskiego – (100% x 0,35) maks. 35  punktów;

      2) matematyki – (100% x 0,35)  maks. 35 punktów;

      3) języka obcego nowożytnego – (100% x 0,3) maks. 30 punktów.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Wypełnianie podań będzie się odbywało drogą elektroniczną na stronie internetowej  www.nabor.pcss.pl/szczecin w terminie rekrutacji.

 

Termin w rekrutacji zasadniczej

Termin w rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynności

od  11 maja 2020 r.

do 23 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

 

od 22 lipca 2020 r.

do 27 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 19 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

od 26 czerwca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do klasy pierwszej technikum o:

  • kopię świadectwa ukończenia szkoły poświadczoną przez dyrektora;
  • kopię  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczoną przez dyrektora szkoły.        

            

do 24 czerwca 2020 r.

do 29 lipca 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 10 lipca 2020 r.

do 16 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

13 lipca 2020 r.

 

 

17 sierpnia 2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i          kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 13 lipca 2020 r.

do 20 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2020 r.

do 21 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego
,
a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

21 lipca 2020 r.

do godz. 14.00

24 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

22 lipca 2020 r.

25 sierpnia 2020 r.

Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.

28 lipca 2020 r.

31 sierpnia 2020 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia złożenia odwołania
do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Skierowania na badania lekarskie wydawane są w sekretariacie szkoły. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne będą na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin