banner_subpage.png

Rekrutacja do projektu „NIE dla przemocy i dyskryminacji”
w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2019/2020 i 2020/21

   

          Do projektu na wyjazdy do Włoch i Rumunii mogą przystąpić uczniowie (obecnych) klas pierwszych Technikum. Każdy z kandydujących uczniów zobowiązany jest pobrać, wypełnić     i złożyć  u koordynatora projektu (p. Izabela Stępień) stosowny formularz zgłoszeniowy w ustalonym terminie - proszę śledzić ogłoszenia na stronie www szkoły. Każdy z kandydatów przejdzie weryfikację znajomości języka angielskiego. Do programu zakwalifikowanych zostanie 9 osób. Warunkiem udziału w projekcie jest wyrażenie zgody na przyjęcie ucznia z zagranicy – uczestnika projektu na 7 dni, zapewnienie mu wyżywienia i godnych warunków pobytu.(jesień/zima 2020) Każdy z uczestników musi posiadać ważny, dowód osobisty/paszport (Włochy: luty/marzec 2021, Rumunia: kwiecień/maj 2020/21).Udział w projekcie jest bezpłatny. Poniżej przedstawiono kryteria przyjęcia do programu:

Karta oceny kryteriów uczestnictwa

l.p.

Kategoria

Wskaźnik

Liczba punktów

Uzyskana liczba punktów

1.

Znajomość języka angielskiego, sprawdzona w pisemnym teście kwalifikacyjnym lub średniej ważonej na dzień rozmowy kwalifikacyjnej.

30% -40%

41% -50%

51% -75%

76% -90%

91% -100 %

1p.

2p.

3p.

4p.

5p.

 

2.

Znajomość języka angielskiego, sprawdzona       w rozmowie kwalifikacyjnej

a.Treść

b.Zakres środków językowych c.poprawność środków językowych

d.spójność i logika wypowiedzi

0-1-2

 

0-1-2

 

0-1-2

 

0-1

 

3.

Ocena z zachowania na 1 sem.                      1. klasy

poprawne

dobre

bardzo dobre

wzorowe

1p.

2p.

3p.

4p.

 

4.

Frekwencja w drugim semestrze (na dzień rozmowy kwalifikacyjnej)

70%-80%

81%-90%

91%-100%

1p.

2p.

3p.

 

5.

a. Uczniowie z niepełnosprawnością,

b. dysleksją/dyskalkulią,

c. o niskim statusie społecznym,

d. z rodzin wielodzietnych lub zastępczych,

e. wychowywanych przez jednego

z rodziców,

f. z terenów wiejskich

g. dotknięte aktami przemocy lub dyskryminacji

(wszystkie z powyższych udokumentowane przez stosowne instytucje)

 

2p.

2p.

2p.

 

2p.

 

2p.

2p.

2p.

 

Max. 33p.

 

Suma punktów