banner_subpage.png

Projekt w ramach europejskiej współpracy szkół Erasmus+
„NIE dla przemocy i dyskryminacji”

     

        01.09.2019r. w Technikum Technologii Cyfrowych rozpoczęliśmy projekt w ramach programu Erasmus+. W projekcie bierze udział 5 państw: Turcja, Grecja, Polska, Włochy i Rumunia. W jego ramach przewidzianych jest 5 wizyt – u każdego z partnerów, liczne działania informacyjne, promujące oraz warsztaty związane z tematyką przemocy i dyskryminacji.

        W każdej wizycie zagranicznej wezmą udział uczniowie TTC (6 osób) oraz nauczyciele. Planowane są dwie sesje rekrutacyjne: na początku roku szkolnego 2019/20 na wyjazdy do Turcji i Grecji oraz na początku roku szkiolnego 2020/21 na wyjazdy do Włoch i Rumunii.

        Wszystkich uczestników projektu będziemy gościć w naszej szkole w październiku 2020 roku.

        Projekt zamkniemy 31.08.2021roku.

erasmus.jpg

        Szkoły są instytucjami, w których nauczyciele i uczniowie poddani są ciągłemu procesowi uczenia się. Jest to środowisko dla osobistego rozwoju, gdzie każdy musi czuć się bezpiecznie. Dyskryminacja, nękanie i agresja są nieustannie zjawiskami obecnymi w szkołach, chociaż placówki przy pomocy istniejących narzędzi, przepisów starają się zapobiegać szeroko pojętej przemocy i dyskryminacji oraz zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom życia szkolnego.  Aby zmniejszyć liczbę przypadków przemocy, agresji i dyskryminacji, wszystkie szkoły partnerskie biorące udział w projekcie "NIE dla przemocy i dyskrymiancji" podejmą działania - poświęcając czas i środki na wypracowanie wspólnych metod na przeciwdziałanie tym niepożądanym zjawiskom. Szkoły podzielą się swoimi doświadczeniem, środkami, dobrymi praktykami, przeanalizują podobieństwa i różnice tak by zminimalizować zjawiska przemocy i dyskryminacji w swoim środowisku.

Nasze cele to:

1. Aktywne zaangażowanie nauczycieli w problematykę przemocy, nękania i dyskryminacji w szkołach

2. Określenie wspólnych strategii zwalczania przemocy

3. Promowanie szacunku i tolerancji

4. Zachęcanie do włączania uczniów ze środowisk defaworyzowanych

5. Tworzenie kontekstu dla równości między uczniami

6. Zachęcanie do wyrażania siebie i kreatywności

7. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, organizacyjnych i koordynacyjnych.

Projekt jest skierowany do dwóch grup docelowych:

        Pierwszą stanowią nauczyciele, zajmujący się problemami przemocy i nękania. Będą dzielić się doświadczeniami, analizować podobieństwa, różnice, identyfikować dobre praktyki, które zostaną zaadaptowane w swoich szkołach.

        Drugą grupą docelową są uczniowie. Celem działań projektowych będzie podniesienie świadomości na temat przyczyn i skutków przemocy i dyskryminacji. Poprzez udział we wspólnych warsztatach uczniowie przekonają się, że w różnorodności jest wartość; pomożemy zrozumieć i wdrożyć takie wartości jak szacunek i akceptacja, by tworzyć w naszych szkołach przyjazną wszystkim atmosferę. Zorganizowanych będzie pięć wizyt międzynarodowych. Obejmą one bezpośrednio około 120 uczniów oraz około 50 nauczycieli.

Wyjazdy uczniów i nauczycieli będą podzielone tematycznie:

C1 w Turcji  - 12.2019r. nt. dyskryminacji i przemocy w szkołach - wspólne i różne aspekty – tworzenie materiałów przy użyciu narzędzi IT (plakaty, ulotki, banery)

C2 w Grecji  - 09.2020r. nt. stereotypowemu myśleniu i dyskryminacji (zajęcia teatralne/pantomima)

C3 w Polsce – 10/12.2020r. nt. zjawisk przemocy

C4 we Włoszech – 02.2021r.  nt. zastraszania (zajęcia fotograficzne)

C5 w Rumunii  - 05.2021r.nt. równości.

Efekty:

a. Spodziewamy się konkretnych efektów w postaci opracowania szczegółowego raportu na temat zwalczania przemocy i dyskryminacji na poziomie szkolnym.

b. Zostanie utworzony kalendarz najważniejszych momentów w projekcie,

c. Zostanie stworzona strona internetowa, która będzie zawierać wszystkie działania, informacje o projekcie i jego celach, prace uczniów podczas wymian, zdjęcia, filmy.

d. Stworzone zostanie czasopismo z reportażami z wyjazdów a redagowane będzie przez uczniów.

        Planowane efekty - Uczestnicy zwiększą swoją świadomość pojęcia równości, staną się bardziej otwarci na różnice, zwiększą szacunek i tolerancję wobec innych, rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, relacje interpersonalne i zdolności w wyniku bezpośredniej współpracy między zespołami partnerskimi i dzielenie czasu w rodzinach goszczących. Ponadto uczestnicy staną się bardziej świadomi różnic kulturowych, bardziej przygotowani do radzenia sobie                    z agresją i przemocą.

Efekty długofalowe:

        Udział w projekcie "NIE dla przemocy i dyskryminacji" będzie prawdziwą korzyścią dla naszych szkół. Spodziewamy się, że liczba incydentów związanych z hejtem oraz wszelkimi przejawami dyskryminacji zostaną zminimalizowane. Planowane jest zaangażowanie jak największej liczby uczniów poprzez działania upowszechniające projekt.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele:

- rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne, organizacyjne, językowe; w zakresie zarządzania projektami unijnymi,

- lepiej będą radzić sobie z problemami przemocy i dyskryminacji na poziomie instytucjonalnym, udział w projekcie może być zaczątkiem do inicjacji wspólnych przedsięwzięć na poziomie lokalnym,

- będą korzystać z wymiany międzykulturowej, uczestniczyć w zajęciach podczas wyjazdów, obserwować rozwiązania dot. przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w krajach partnerskich i mieć możliwość uczestniczenia w licznych twórczych dyskusjach z kolegami "po fachu" .

Wszyscy uczestnicy wyjazdów międzynarodowych lepiej zrozumieją rzeczywistość swojego kraju w porównaniu z innymi krajami europejskimi,  rozwiną poczucie tożsamości europejskiej, kontynuując współpracę międzyszkolną  po zakończeniu tego projektu.

erasmus.jpg

Opracowanie: Izabela Stępień, koordynator projektu

Do pobrania: