banner_subpage.png


 

Weź udział w konkursie"ZŁAMANIE KODU ENIGMY"

INFORMACJE O KONKURSIE:

 1. Konkurs „Złamanie kodu Enigmy” jest jedną z form obchodów w naszej szkole 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. TEMATYKA konkursu jest zgodna z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 i kierunkiem kształcenia TTC.
 3. ZADANIA I CELE konkursu:

- uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów,

- kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów,

- bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,

- poznanie historii i ukazanie znaczenia wkładu polskich matematyków
w rozkodowanie niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigmy” – wkład
w rozwój nauki i wpływ na dzieje II wojny światowej,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się programem do prezentacji Power Point.

 1. ZASIĘG I ADRESACI

Konkurs ma zasięg wewnątrzszkolny i jest skierowany do wszystkich uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 6 oraz pierwszych i drugich Technikum Technologii Cyfrowych.

 1. ZASADY I WSKAZÓWKI
 1. Praca konkursowa może być wykonana przez jedną lub maksymalnie dwie osoby.
 2. Uczestnicy przygotowują prezentację w programie Power Point na temat zgodny z nazwą i celami konkursu.
 3. Prezentacja powinna trwać od 5 do 15 minut.
 4. Wskazówki, czyli co w prezentacji powinno się znaleźć:

- pierwszy slajd: temat (zgodny z nazwą konkursu), logo szkoły w lewym górnym rogu, autor lub autorzy prezentacji, klasa w dolnym prawym rogu, na środku u dołu – miesiąc i rok powstania prezentacji,

- przedostatni slajd - należy podać wszystkie źródła, z których zaczerpnięte zostały przedstawione w prezentacji informacje, np. literatura, strony internetowe.

- ostatni slajd – podziękowanie odbiorcom za obejrzenie i wysłuchanie prezentacji,

e) prezentacja może zawierać ścieżkę dźwiękową z nagraniem lektora.

 1. JURY

Skład jury:

- Pani Dyrektor Ewa Dobrzycka,

- Nauczyciel historii Pani Agata Ochrymiuk,

- Nauczyciel matematyki Hanna Misiewicz.

Przy ocenianiu brane będą pod uwagę: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna i językowa, uporządkowany i logiczny układ prezentacji (trójdzielna budowa – wstęp, rozwinięcie, zakończenie), strona graficzna, stosowanie narzędzi programu Power Point, estetyka wykonania, pomysłowość i inwencja twórcza, wkład pracy.

 1. NAGRODY

Uczestnictwo w konkursie będzie nagrodzone oceną z historii
i matematyki
(o wpisie do dziennika zdecyduje uczeń). Ocenę (stopień) ustala jury. Za najlepszą prezentację przewidziana jest nagroda specjalna (niespodzianka) ufundowana przez Dyrektora Technikum Technologii Cyfrowych. Ponadto zwycięska praca będzie prezentowana całej społeczności uczniowskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

 1. TERMINY

Prezentacje proszę przesyłać najpóźniej do 03 grudnia 2018 r. na adres hmisiewicz@technikumcyfrowe.pl.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi około 18 stycznia 2019 r.

 1. Wszelkie pytania odnośnie konkursu i prezentacji proszę kierować bezpośrednio do mnie.

 

Nauczyciel matematyki

Hanna Misiewicz